SELHi@華陵高校

英語教育

生徒の自主活動:外国語会話部

 華陵高校外国語会話部では、英語・ハングルを中心に会話練習を行っています。文化祭や各種コンテストが主な発表機会です。